Informacje o ochronie danych firmy iteratec GmbH

My, firma iteratec GmbH, jesteśmy przekonani o tym, że powinieneś mieć kontrolę nad swoimi danymi i dlatego bardzo poważnie traktujemy ochronę Twoich danych osobowych i ściśle przestrzegamy ustaw dotyczących ochrony danych. Poniższe oświadczenie o ochronie danych osobowych zapewnia Ci przegląd informacji o tym, jak zapewniamy tę ochronę danych, jaki rodzaj danych gromadzimy do jakich celów oraz czym są Twoje prawa w odniesieniu do Twoich danych osobowych.

Jeśli masz pytania dotyczące ochrony danych, możesz w każdej chwili skontaktować się z nami.

Zmiany, które wprowadzimy w przyszłości do „Polityki prywatności firmy iteratec GmbH”, zostaną opublikowane na tej stronie.

Niniejsza polityka prywatności wchodzi w życie z dniem 18.05.2018 r.

Jednostka ponosząca odpowiedzialność

Firma:
iteratec GmbH

Ulica, nr:
St.-Martin-Str. 114

Kod pocztowy, miejscowość:
81669 München

Numer rejestru handlowego:
HRB 113519

Członkowie zarządu:
Klaus Eberhardt, Jörg-Stefan Rauch, Michael Schulz, Alexander Youssef

Numer telefonu:
+49 89 61 45 51 0

Adres e-mail:
office@iteratec.com

Pełnomocnik ds. ochrony danych

Możesz skontaktować się z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych pod tym adresem e-mail ochrona.danych@iteratec.com.

1. Podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych i podstawa prawna

1.1. Niniejsza polityka prywatności informuje Cię o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych w obrębie naszych stron internetowych, funkcji oraz treści (zwanych w dalszej części łącznie „stroną internetową”). Polityka prywatności obowiązuje niezależnie od wykorzystanych domen, systemów, platform i urządzeń (np. stacjonarnych czy mobilnych), na których realizowana jest oferta internetowa.

1.2. Wykorzystywane pojęcia, jak np. „dane osobowe” lub ich „przetwarzanie” odnoszą się do definicji zawartych w art. 4 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO).

1.3. Do danych osobowych użytkowników przetwarzanych w ramach oferty internetowej należą dane o korzystaniu (typ i wersja przeglądarki, wykorzystywany system operacyjny, URL poprzednio odwiedzanej strony, adres IP wchodzącego komputera i godzina wysłania zapytania) oraz dane dotyczące treści (np. dane wprowadzone do formularza zgłoszeniowego do pracy).

1.4. Pojęcie „użytkownik” obejmuje wszystkie kategorie przetwarzania danych osób, których dane dotyczą. Należą do nich nasi partnerzy handlowi, klienci, interesanci i inni odwiedzający naszą ofertę internetową. Wykorzystane pojęcia jak np. „użytkownik” należy rozumieć jako neutralne pod względem płci.

1.5. Przetwarzamy dane osobowe użytkowników tylko z przestrzeganiem odnośnych przepisów dotyczących ochrony danych. Oznacza to, że dane użytkowników będą przetwarzane tylko w przypadku, gdy pozwala na to prawo, zwłaszcza gdy przetwarzanie danych jest wymagane przez prawo, istnieje zgoda użytkownika, a także w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes (tzn. interes dotyczący analizy, optymalizacji i ekonomicznej pracy i bezpieczeństwa naszej oferty internetowej w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, zwłaszcza w przypadku pomiaru zasięgu, tworzenia profili do celów reklamowych i marketingowych oraz gromadzenia danych dostępu i korzystania z usług dostawców zewnętrznych).

1.6. Zwracamy uwagę na to, że podstawa prawna opiera się na zgodach na przetwarzanie w celu wykonania naszych usług i przeprowadzenia środków umownych, na przetwarzanie w celu spełnienia naszych zobowiązań prawnych albo na przetwarzanie w celu obrony naszych prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 lit. a. i art. 7 RODO). 

1.7. Z jakich źródeł i danych korzystamy? Przetwarzamy dane osobowe klientów, dostawców, interesantów, aplikantów i pracowników. Dane te przetwarzamy w ramach kontaktów handlowych, procedur rekrutacyjnych lub stosunków pracy. Ponadto wykorzystujemy dane z publicznie dostępnych źródeł, których przetwarzanie jest dozwolone. Podstawą prawną jest spełnienie (przed)umownych obowiązków, prawnie uzasadniony interes, przepisy ustawowe lub sama istniejąca zgoda osoby, której dane dotyczą.

2. Środki bezpieczeństwa

2.1. Podejmujemy organizacyjne, umowne i techniczne środki bezpieczeństwa zgodnie ze stanem wiedzy technicznej, aby zapewnić, że przepisy ustaw dotyczących ochrony danych są przestrzegane oraz aby dzięki temu chronić przetwarzane przez nas dane przed przypadkowymi lub zamierzonymi manipulacjami, utratą, zniszczeniem lub przed dostępem osób nieuprawnionych. 

2.2. Do środków bezpieczeństwa należy przede wszystkim szyfrowana transmisja danych między Twoją przeglądarką a naszym serwerem. 

Odkryłeś u nas lukę w zakresie bezpieczeństwa? Napisz do nas wiadomość na adres security@iteratec.com. Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej. W celu zaszyfrowanego kontaktu możesz też skorzystać z naszego certyfikatu.

2.3. Jako zespół ds. bezpieczeństwa w firmie iteratec dbamy o Twoje bezpieczeństwo w Internecie. Jeśli chciałbyś złożyć reklamację z powodu nadużycia naszych lub Twoich dostępów do sieci albo otrzymujesz spam z jednego z naszych adresów, skontaktuj się z nami, wysyłając wiadomość e-mail na adres abuse@iteratec.com.

3. Przekazywanie danych osobom trzecim i dostawcom zewnętrznym

3.1. Przekazywanie danych osobom trzecim odbywa się tylko w ramach przepisów prawa. Przekazujemy dane użytkowników osobom trzecim tylko wtedy, gdy jest to wymagane np. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO do celów umownych lub na podstawie prawnie uzasadnionych interesów zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO w ekonomicznym i efektywnym funkcjonowaniu naszego przedsiębiorstwa.

3.2. Jeśli zatrudniamy podwykonawców, aby udostępnić nasze usługi, podejmujemy odpowiednie środki prawne oraz odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić ochronę danych osobowych zgodnie z odnośnymi przepisami ustawowymi.

3.3. Jeśli w ramach niniejszej polityki prywatności będą wykorzystane treści, narzędzia lub inne środki od innych dostawców (zwanych dalej wspólnie jako „dostawcy zewnętrzni”), będą one przesyłane tylko do krajów z odpowiednim poziomem ochrony danych i do krajów, gdzie obowiązuje RODO.

4. Rekrutacja przez Internet

4.1. Zarządzanie aplikacjami: w celu zapewnienia szybkiej i bezpiecznej rekrutacji nowych pracowników, do naszego internetowego formularza aplikacyjnego oraz zarządzania aplikacjami wykorzystujemy platformę dostawcy usług, firmy Talention (TFI GmbH, Delphiplatz 1, 42119 Wuppertal). W tym celu zawarliśmy z dostawcą usług umowę o przetwarzanie zleceń, w której zobowiązuje się on do przestrzegania wszystkich przepisów dotyczących ochrony danych oraz do przetwarzania danych wyłącznie zgodnie z naszymi instrukcjami i tylko w odpowiednim celu. Dalsze informacje można znaleźć tutaj

4.2. W przypadku danych aplikantów dostarczanych do nas (pocztą, e-mailem lub przez Internet), przez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniamy, że Wasze dane osobowe będą traktowane jako poufne zgodnie z przepisami prawa. Po zakończeniu procedury aplikacyjnej Wasze dane zostaną usunięte, chyba że zgodzicie się na ich przechowywanie przez dłuższy okres czasu. Usunięcie następuje po upływie czterech miesięcy (ze względu na przestrzeganie terminów składania ewentualnych pozwów sądowych zgodnie z federalną ustawą o równym traktowaniu – AGG).

4.3. init(U) – ewidencja aplikantów za pomocą aplikacji do organizowania rekrutacji
Za pomocą aplikacji można gromadzić dane interesantów w celu rozpoczęcia procesu rekrutacji. Obejmują one imię i nazwisko, adres e-mail, płeć, zdjęcie, samoocenę umiejętności technicznych i w razie potrzeby dokumenty rekrutacyjne. 

Dane te są gromadzone

a) w systemie wewnętrznym i są dostępne tylko dla uprawnionego kręgu osób.
b) Są przesyłane do systemu zarządzania rekrutacją naszego dostawcy Talention.

Wszystkie dane są usuwane po czterech miesiącach, chyba że interesant wyraża zgodę na gromadzenie ich przez dłuższy czas w celu późniejszego nawiązania kontaktu. W takim przypadku dane te gromadzone są przez rok a następnie usuwane.

5. Eventbrite

Dla ułatwienia rezerwacji biletów na niektóre nasze imprezy korzystamy z usług dostawcy Eventbrite Inc., Delaware, 155 5th Street, Floor 7, San Francisco, CA 94103, USA. Przy rejestracji na jedną z naszych imprez przesyłasz dostawcy swoje imię i nazwisko, adres e-mail i w razie potrzeby nazwę firmy, dla której pracujesz, i inicjujesz proces płatności. Następnie dostawca przesyła Ci wiadomość e-mail w celu potwierdzenia Twojej rezerwacji. Przy rejestracji Eventbrite gromadzi podane powyżej dane oraz wybraną imprezę łącznie z zaplanowanym czasem realizacji (data, godzina) oraz czas rejestracji (data, godzina).

Nie obowiązuje umowa dotycząca przetwarzania danych zlecenia z Eventbrite, ponieważ aktualnie oferowany jest jedynie dodatek do przetwarzania danych (DVN) dla podmiotu przetwarzającego i podwykonawcy przetwarzania (do wglądu pod adresem: https://www.eventbrite.de/support/articles/de/Troubleshooting/datenverarbeitungsnachtrag-fuer-auftragsverarbeiter-und-unterauftragsverarbeiter?lg=de).

Informacje dotyczące polityki przedsiębiorstwa Eventbrite można znaleźć pod adresem https://www.eventbrite.de/l/LegalTerms/

6. Google Maps

Mapy usługi „Google Maps” dostarcza dostawca zewnętrzny Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/
Rezygnacja: https://www.google.com/settings/ads/ 

7. Google

7.1. Używamy Google Analytics, usługi analizy internetowej dostarczanej przez Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irlandia ("Google"). Obecnie jednocześnie korzystamy z Google Analytics 3 oraz Google Analytics 4, które różnią się pod względem ochrony danych. W poniższym tekście wskazujemy, do której z tych wersji odnosi się dany fragment. Jeśli nie jest to wyraźnie wskazane, odniesienie dotyczy obu wersji.

7.2. Google używa plików cookie. Informacje generowane przez plik cookie na temat korzystania z usługi online przez użytkowników są przekazywane na serwery Google i tam przetwarzane. Może to również obejmować transmisje do Google LLC w USA. Google będzie używać tych informacji w naszym imieniu, aby ocenić korzystanie z naszej usługi online przez użytkowników, sporządzić raporty o aktywnościach w ramach tej usługi online oraz świadczyć nam dodatkowe usługi związane z korzystaniem z tej usługi online i internetem. Na podstawie przetworzonych danych można tworzyć pseudonimowe profile użytkowników.

7.3. Korzystamy z danych z Google Analytics, aby stale poprawiać naszą usługę online.

7.4. Adres IP Google Analytics 3: Korzystamy z Google Analytics 3 z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że adres IP użytkowników jest skracany przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przekazywany na serwer Google w USA i tam skracany. Google Analytics 4: Google Analytics 4 używa adresów IP w momencie ich zbierania w celu określenia informacji o lokalizacji (kraj, miasto, szerokość geograficzna i długość geograficzna miasta), a następnie je usuwa przed zapisaniem danych na serwerze.

7.5. Dane demograficzne i śledzenie między urządzeniami Google Analytics 3: Nasza strona internetowa korzysta z raportów o cechach demograficznych, w których używane są dane z reklamy opartej na zainteresowaniach od Google oraz dane o odwiedzających od stron trzecich (np. wiek, płeć i zainteresowania). Dane te nie mogą być przypisane do konkretnej osoby i można je deaktywować w dowolnym momencie w ustawieniach wyświetlania. Google Analytics 4: W związku z Google Analytics 4 korzystamy z usługi Google Signals. Google Signals to dane od użytkowników, którzy są zalogowani na swoje konto Google i mają aktywowaną spersonalizowaną reklamę. Dzięki łączeniu danych z tymi zalogowanymi użytkownikami możliwe jest tworzenie raportów między urządzeniami, remarketing między urządzeniami, eksport konwersji między urządzeniami do Google Ads oraz zbieranie cech demograficznych, takich jak wiek i płeć.

7.6. Korzystamy z Google Tag Manager. Google Tag Manager to rozwiązanie, które pozwala specjalistom ds. marketingu zarządzać tagami na stronie internetowej za pomocą jednego interfejsu. Narzędzie Tag Manager (które implementuje tagi) nie korzysta z plików cookie i nie zbiera danych osobowych. Narzędzie to uruchamia inne tagi, które mogą zbierać dane. Google Tag Manager nie ma dostępu do tych danych. Jeśli deaktywacja miała miejsce na poziomie domeny lub pliku cookie, będzie ona obowiązywać dla wszystkich tagów śledzenia implementowanych za pomocą Google Tag Manager. https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

7.7. Nasza strona internetowa korzysta z Google Looker Studio, narzędzia do zarządzania i wizualizacji danych od Google. Google Looker Studio pomaga nam w efektywnej analizie i wizualizacji danych, aby poprawić naszą usługę. Wszystkie dane przetwarzane za pomocą Google Looker Studio są obsługiwane zgodnie z polityką prywatności Google oraz obowiązującymi przepisami o ochronie danych. Jesteśmy zobowiązani do ochrony Twojej prywatności i zapewnienia, że Twoje dane są bezpieczne i poufne.

7.8. Zawarliśmy z Google umowę dotyczącą przetwarzania danych, która zapewnia ochronę danych odwiedzających naszą stronę i zabrania nieautoryzowanego przekazywania ich osobom trzecim.

7.9. Więcej informacji na temat korzystania z danych przez Google, a także dostępne opcje ustawień i sprzeciwu, można znaleźć na stronach internetowych Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners ("Korzystanie z danych przez Google podczas korzystania z witryn lub aplikacji naszych partnerów"), http://www.google.com/policies/technologies/ads ("Korzystanie z danych w celach reklamowych"), http://www.google.de/settings/ads ("Zarządzaj informacjami, które Google używa do wyświetlania reklam").

7.10. Możesz zapobiec gromadzeniu Twoich danych przez Google Analytics, cofając swoją zgodę na korzystanie z plików cookie tutaj: https://www.iteratec.com/de/cookies/.

Ponadto użytkownicy mogą zapobiegać gromadzeniu danych generowanych przez plik cookie i związanych z ich korzystaniem z oferty online przez Google, jak również przetwarzaniu tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Media społecznościowe

Firma iteratec zapewnia w swojej ofercie internetowej możliwość śledzenia ofert mediów społecznościowych iteratec za pomocą tzw. przycisków „Follow-Buttons”. Ponadto dostawcy zewnętrzni udostępniają mapy internetowe i filmy wideo. W poniższej części można znaleźć objaśnienia do poszczególnych serwisów.

8.1. Twitter: W obrębie naszej oferty internetowej można zintegrować funkcje serwisu Twitter. Funkcje te są oferowane przez Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Poprzez korzystanie z Twittera i funkcji „Follow” odwiedzane przez Ciebie strony internetowe zostają połączone z Twoim kontem Twitter i przesyłane do innych użytkowników. Dane zostają też przesłane do Twittera. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca stron nie mamy żadnej wiedzy o treści przesyłanych danych oraz korzystaniu z nich przez Twittera. Polityka prywatności Twittera dostępna jest pod adresem http://twitter.com/privacy. Ustawienia dotyczące ochrony Twoich danych w Twitterze można zmienić w ustawieniach konta pod adresem http://twitter.com/account/settings.

8.2. Facebook: Na naszych stronach dostępny jest przycisk „Follow-Button“ do sieci społecznościowej Facebook (Facebook Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, Kalifornia, 94025, USA). 

Gdy odwiedzasz nasze strony, za pomocą tego przycisku zostaje utworzone bezpośrednie połączenie między Twoją przeglądarką a serwerem Facebook. Facebook otrzymuje w ten sposób informacje, że odwiedziłeś ze swoim adresem IP naszą stronę. 

Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca stron nie mamy żadnej wiedzy o treści przesyłanych danych oraz korzystaniu z nich przez Facebook. Dalsze informacje na ten temat można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych Facebook pod adresem http://de-de.facebook.com/policy.php. Jeśli nie życzysz sobie, aby Facebook mógł przyporządkować wizyty na naszych stronach do Twojego konta użytkownika na Facebooku, wyloguj się ze swojego konta użytkownika Facebook.

8.3. XING: Wykorzystujemy funkcje sieci XING. Dostawcą jest XING AG, Dammtorstraße 29-32, 20354 Hamburg, Niemcy. Przy każdym uruchomieniu jednej z naszych stron, która zawiera funkcje od Xing, następuje nawiązanie połączenia z serwerami Xing. Według naszej wiedzy nie następuje przy tym przechowywanie danych osobowych. Nie ma miejsca zwłaszcza gromadzenie adresów IP lub analiza sposobu korzystania z witryny. Polityka prywatności: https://www.xing.com/app/share?op=data_protection 

8.4. LinkedIn: Nasz oferta internetowa korzysta z funkcji sieci LinkedIn. Dostawcą jest LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Przy każdym uruchomieniu jednej z naszych stron, która zawiera funkcje od LinkedIn, następuje nawiązanie połączenia z serwerami LinkedIn. LinkedIn jest informowany o tym, że z Twojego adresu IP odwiedziłeś nasze strony internetowe. Jeśli klikniesz przycisk „Recommend-Button” od LinkedIn i jesteś zalogowany na swoim koncie LinkedIn, to LinkedIn ma możliwość przyporządkowania do Ciebie i Twojego konta użytkownika Twoje odwiedziny na naszej stronie internetowej. Zwracamy uwagę na to, że jako dostawca stron nie mamy żadnej wiedzy o treści przesyłanych danych oraz korzystaniu z nich przez LinkedIn. Polityka prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

8.5. Kununu: usługa, której dostawcą jest firma kununu GmbH, Fischhof 3 Top 7, A - 1010 Wiedeń. Twoja przeglądarka nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami Kununu, jeśli klikniesz przycisk. Nie mamy żadnego wpływu na dane, które są następnie gromadzone przez Kununu. Cel i zakres gromadzonych danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie danych przez Kununu oraz Twoje prawa z tym związane i możliwości ustawień w celu ochrony Twojej prywatności można znaleźć w informacjach Polityki prywatności firmy Kununu: http://www.kununu.com/info/datenschutz 

8.6. YouTube: umieszczone na stronie filmy wideo platformy „YouTube” dostawcy zewnętrznego Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/ – Rezygnacja:  https://www.google.com/settings/ads/. Po kliknięciu w link do filmu wideo, zapewniamy Ci tylko połączenie z serwisem YouTube.

8.7. Instagram: Nasza strona internetowa korzysta z funkcji sieci społecznościowej Instagram. Dostawcą jest Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Kiedy odwiedzasz jedną z naszych stron zintegrowanych z funkcjami Instagrama, nawiązywane jest połączenie z serwerami Instagrama. Informuje to serwer Instagrama, które z naszych stron zostały przez Ciebie odwiedzone. Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto Instagram, umożliwiasz Instagramowi bezpośrednie powiązanie Twojej aktywności przeglądania ze swoim osobistym profilem. Możesz temu zapobiec, wylogowując się z konta Instagram. Więcej informacji o przetwarzaniu danych użytkowników znajdziesz w polityce prywatności Instagrama: https://instagram.com/about/legal/privacy/.

9. Przetwarzanie danych na naszej stronie fanpage Facebook

Podczas odwiedzin naszej strony na Facebooku przetwarzane są określone informacje na Twój temat. Wyłączną jednostką odpowiedzialną za to przetwarzanie danych osobowych jest Facebook Ireland Ltd (Irlandia/UE). Dalsze informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Facebook znajdziesz tutaj.

9.1. Przetwarzanie statystyk stron Insights
Facebook udostępnia nam dla naszej strony na Facebooku w anonimowej postaci statystyki i informacje. Z ich pomocą uzyskujemy wiedzę o rodzaju działań, które osoby podejmują na naszej stronie (tzw. „statystyki stron Insights”). Te statystyki stron Insights zostają utworzone w oparciu o określone informacje o osobach, które odwiedziły naszą stronę. To przetwarzanie danych osobowych następuje przez Facebook i przez nas jako wspólnego administratora. Przetwarzanie to służy naszemu prawnie uzasadnionemu interesowi, abyśmy mogli przeanalizować rodzaje działań podjętych na naszej stronie oraz w oparciu o tę wiedzę poprawić naszą stronę. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Informacji pozyskanych w oparciu o statystyki stron Insights pod żadnym pozorem nie będziemy przyporządkowywać dla naszej strony do określonego profilu facebookowego poprzez odniesienie się do danych pochodzących z kliknięcia na „Lubię to”.
Zawarliśmy z Facebookiem porozumienie o przetwarzaniu jako wspólny administrator. W porozumieniu tym obowiązki dotyczące praw o ochronie danych zostały rozdzielone między nami a Facebookiem. Tutaj otrzymasz szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu utworzenia statystyk stron Insights oraz porozumienie zawarte między nami i Facebookiem.

9.2. Przetwarzanie danych, które są nam przekazywane za pośrednictwem naszej strony
Ponadto przetwarzamy informacje, które nam udostępniłeś za pośrednictwem naszej strony na Facebooku. Informacjami tego typu mogą być nazwa na Facebooku, dane kontaktowe lub wiadomość. Przetwarzamy te dane osobowe tylko wtedy, gdy uprzednio w wyraźny sposób poprosiliśmy Cię o przekazanie nam tych danych. Przetwarzamy te dane wyłącznie jako jednostka samodzielnie ponosząca odpowiedzialność.
O ile Twoje zapytanie dotyczy zawarcia lub realizacji umowy z nami, art. 6 ust. 1 lit. b) RODO stanowi podstawę prawną do przetwarzania danych. W pozostałych przypadkach przetwarzamy dane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, aby mieć kontakt z osobami przesyłającymi zapytania. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

10. LinkedIn Insight Tag

Na naszych stronach internetowych korzystamy z tagu LinkedIn Insight. Narzędzie to tworzy w Państwa przeglądarce plik cookie, który umożliwia gromadzenie m.in. następujących danych

 • URL, 
 • URL odsyłającego,
 • właściwości urządzenia,
 • właściwości przeglądarki,
 • adres IP i
 • dane demograficzne z serwisu LinkedIn, jeśli użytkownik jest aktywnym użytkownikiem portalu.

LinkedIn nie udostępnia żadnych danych osobowych firmie iteratec, ale oferuje anonimowe raporty dotyczące grupy docelowej oraz ilości odwiedzin strony internetowej. LinkedIn Insight Tag daje również możliwość retargetowania. iteratec może wykorzystać te dane do wyświetlania ukierunkowanych reklam poza swoją stroną internetową bez identyfikacji Państwa jako odwiedzającego stronę.

Korzystanie z LinkedIn Insight jest oparte na art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Zgoda może być w każdej chwili odwołana.

Dane gromadzone przez LinkedIn są szyfrowane, anonimizowane w ciągu siedmiu dni, a zanonimizowane dane usuwane w ciągu 90 dni. Więcej informacji można znaleźć w Polityce Prywatności LinkedIn, a także w LinkedIn Opt-Out.

11. securecodebox.io

Netlify

Oferta na stronie securecodebox.io jest hostowana na platformie dostawcy zewnętrznego Netlify. Zawarto umowę o przetwarzanie danych (Data Processing Agreement) zgodnie z RODO. W związku z tym obowiązują warunki Netlify:

 

12. Cookiebot (Cookie Consent Tool)

Nasza strona internetowa wykorzystuje Cookie Consent Tool Cookiebot, aby uzyskać Twoją zgodę na przechowywanie określonych plików cookie w Twojej przeglądarce oraz aby udokumentować je zgodnie z wymogami ochrony danych osobowych. Cookiebot jest usługą oferowaną przez Cybot A/S, 1058 Kopenhaga, Dania.

Gdy wejdziesz na naszą stronę internetową, w Twojej przeglądarce zapisywany jest plik Cookiebot-Cookie, w którym przechowywane są udzielone przez Ciebie zgody lub odwołanie tych zgód.

Technologię Cookiebot-Consent wykorzystuje się po to, aby pozyskać wymagane ustawowo zgody na wykorzystanie plików cookie. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w udostępnianiu odwiedzającym stronę internetową usługi związanej z zarządzaniem zgodami na pliki cookie.

Dalsze informacje dotyczące obchodzenia się z przesłanymi danymi znajdziesz w polityce prywatności firmy cookiebot.com: https://www.cookiebot.com/de/privacy-policy/

 

13. Pliki cookie

Dalsze informacje dotyczące m.in. sposobu działania plików cookie, celu, zakresu i podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych oraz możliwości odwołania zgody znajdziesz tutaj.

14. HubSpot

Na naszej stronie internetowej wykorzystujemy HubSpot do działalności marketingowej. To zintegrowane rozwiązanie w postaci programu wykorzystujemy do naszego własnego marketingu, generowania leadów i do celów obsługi klienta. Zalicza się do tego między innymi marketing e-mailowy, który reguluje proces przesyłania newslettera oraz zautomatyzowanego mailingu, publikowanie w mediach społecznościowych i tworzenie raportów, zarządzanie kontaktami jak segmentacja użytkowników i CRM, strony docelowe (landing page) i formularze kontaktowe.

HubSpot wykorzystuje pliki cookie, małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej Twojej przeglądarki internetowej na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam przeprowadzenie analizy korzystania przez Ciebie ze strony internetowej. Zebrane informacje (np. adres IP, lokalizacja geograficzna, rodzaj przeglądarki, czas trwania odwiedzin i uruchomione strony) HubSpot analizuje na nasze zlecenie, abyśmy mogli wygenerować raporty na temat wizyty i odwiedzonych stron. Informacje zebrane za pomocą HubSpot oraz treści naszej strony internetowej są przechowywane przez HubSpot na serwerach dostawców usług. Jeśli wyraziłeś na to swoją zgodę zgodnie z art. 6 ust. 1 zd. 1 lit. a RODO, przetwarzanie na tej stronie internetowej odbywa się do celów analizy strony internetowej.

HubSpot to firma tworząca oprogramowanie pochodząca z USA z oddziałem w Irlandii.
Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Irlandia, Telefon: +353 1 5187500.

Dalsze informacje dotyczące bezpieczeństwa i prywatności plików cookie Hubspot.

15. DecentraVote (SaaS)

Osoby zainteresowane mają możliwość zamówienia i otrzymania poprzez naszą stronę internetową aplikacji DecentraVote w formie bezpłatnej wersji testowej na określony okres czasu jako SaaS (Software as a Service). 

W celu zamówienia wersji testowej proszę podać imię i nazwisko, adres e-mail i organizację lub przedsiębiorstwo i ewentualnie uwagi uzupełniające. Następnie otrzymają Państwo e-mail, który uprawnia do właściwego udostępnienia środowiska.

Wraz z udostępnieniem środowiska testowego następuje dodatkowo zapisanie informacji odnośnie środowiska testowego, takich jak URL, dane dostępu i okres ważności.

W celu przeciwdziałania nadużyciom wielokrotnego zamawiania udostępnienia, dane zapisywane są na maks. 12 miesięcy.

Zarówno DecentraVote, jak i aplikacja, która steruje udostępnieniem oraz deinstalacją wersji testowej, są hostowane na AWS.

Informacje o wykorzystywaniu Państwa danych przez Amazon Web Services, znajdą Państwo na stronie:

https://aws.amazon.com/de/compliance/gdpr-center/

 

16. Hotjar

Na naszej stronie korzystamy z Hotjar firmy Hotjar Limited (Level 2, St Julian’s Business Centre, 3, Elia Zammit Street, St Julian’s STJ 1000, Malta) w celu statystycznej oceny danych odwiedzających. Hotjar to narzędzie online służące do analizy ruchu oraz zbierania opinii odwiedzających. Celem jest optymalizacja wskaźnika konwersji przy pomocy uzyskanych danych oraz lepsze zrozumienie zachowania odwiedzających.

Dlaczego korzystamy z Hotjar na naszej stronie?

Używamy map cieplnych Hotjar. Mapy cieplne służą do wizualizacji danych. Dzięki mapom cieplnym Hotjar można dokładnie zobaczyć, co chętnie klikasz, dotykasz i gdzie przewijasz. Dzięki tym informacjom możemy ciągle poprawiać doświadczenie użytkownika na naszej stronie i zapewnić użytkownikom lepsze doświadczenia.

Jakie dane są przechowywane przez Hotjar?

Hotjar zbiera informacje o zachowaniach użytkowników. Następujące dane mogą być zbierane z Twojego komputera lub przeglądarki:

 • Adres IP twojego komputera (zbierane i przechowywane w formacie anonimowym)
 • Rozmiar ekranu
 • Informacje o przeglądarce (która przeglądarka, która wersja itp.)
 • Twoje położenie (tylko kraj)
 • Twoje preferowane ustawienie językowe
 • Odwiedzone strony internetowe (podstrony)
 • Data i godzina dostępu do jednej z naszych podstron (stron internetowych)

Dodatkowo, ciasteczka przechowują dane, które są umieszczane na twoim komputerze (zwykle w twojej przeglądarce). Nie zbierają one żadnych danych osobowych. Zasadniczo Hotjar nie przekazuje zbieranych danych stronie trzeciej. Jednakże Hotjar wyraźnie wskazuje, że czasami konieczne jest udostępnienie danych Amazon Web Services. Wtedy część twoich informacji jest przechowywana na ich serwerach. Amazon jednak jest związany obowiązkiem poufności i nie może ujawniać tych danych.

Do przechowywanych informacji ma dostęp tylko ograniczona liczba osób (pracowników Hotjar). Serwery Hotjar są chronione przez zapory ogniowe i ograniczenia IP (dostęp tylko dla zatwierdzonych adresów IP). Zapory ogniowe to systemy zabezpieczające chroniące komputery przed niechcianymi dostępami do sieci. Mają one służyć jako bariera między bezpieczną wewnętrzną siecią Hotjar a Internetem. Ponadto Hotjar korzysta również z usług firm trzecich, takich jak Google Analytics czy Optimizely. Te firmy także mogą przechowywać informacje, które twoja przeglądarka wysyła na naszą stronę.

Zawarliśmy umowę o przetwarzaniu zleceń z Hotjar w celu wdrożenia ścisłych europejskich przepisów dotyczących ochrony danych. Więcej informacji o Hotjar i zbieranych danych można znaleźć w polityce prywatności Hotjar pod następującym linkiem: https://www.hotjar.com/privacy Jeśli chcesz dezaktywować zbieranie danych przez Hotjar, kliknij w poniższy link i postępuj zgodnie z tamtejszymi instrukcjami: https://www.hotjar.com/opt-out

17. Dante AI (Chatbot)

Na naszej stronie internetowej korzystamy z ChatBota Dante AI, aby zapewnić Państwu interaktywny sposób kontaktu i wsparcia. ChatBot Dante AI jest dostarczany przez firmę Dante AI Ltd. Podczas korzystania z ChatBota przetwarzane są dane osobowe, takie jak adres IP, historia czatów oraz wszelkie wprowadzone przez Państwa informacje osobowe (np. imię, adres e-mail). Przetwarzanie tych danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO w celu realizacji środków przedumownych lub wykonania umowy oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO ze względu na nasz uzasadniony interes w efektywnej komunikacji i wsparciu klienta. Dane są przechowywane tylko przez okres niezbędny do realizacji wskazanych celów lub wymagany przez przepisy dotyczące przechowywania danych. Więcej informacji na temat przetwarzania danych przez Dante AI Ltd. znajdą Państwo w ich Polityce Prywatności.

18. secureCodeBox jako Usługa

Poprzez naszą stronę internetową aplikacja secureCodeBox jako Usługa może być używana przez zainteresowane strony jako darmowe SaaS (Oprogramowanie jako Usługa).

Podczas przeprowadzania skanu zapisywane są następujące dane:

 • Adres IP klienta,
 • Data i godzina skanu,
 • Unikalny identyfikator sesji skanowania,
 • Token weryfikacji domeny,
 • Akceptacja warunków użytkowania (https://scb.iteratec.de/terms), oraz
 • Domena do zeskanowania.

Aby zapobiec nadużyciom, dane są przechowywane maksymalnie przez 3 lata.

secureCodeBox jako Usługa jest hostowane przez iteratec i Hetzner.

Informacje na temat wykorzystania Twoich danych przez Hetzner można znaleźć pod adresem:

www.hetzner.com/de/legal/privacy-policy/

19. Prawa użytkowników

Prawo do informacji: Użytkownicy mają prawo otrzymać bezpłatnie na wniosek informację o swoich danych osobowych, które są przez nas przechowywane.

Prawo do korygowania: Dodatkowo użytkownicy mają prawo do korygowania nieprawidłowych danych, ograniczenia przetwarzania i usunięcia swoich danych osobowych oraz, o ile dotyczy, do dochodzenia swoich praw dotyczących możliwości przenoszenia danych.

Prawo do odwołania zgody: Użytkownicy mogą również odwoływać zgody, zasadniczo ze skutkami dla przyszłości. Odwołanie należy kierować do pełnomocnika ds. ochrony danych. 

Prawo do zażalenia: W przypadku naruszeń RODO osobom, których dane dotyczą, przysługuje prawo do złożenia zażalenia do organu nadzorczego. Prawo do odwołania pozostaje bez uszczerbku dla wszelkich innych administracyjnych lub sądowych środków odwoławczych.

20. Usuwanie danych

Przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy tylko przestaną być potrzebne do zamierzonego celu, a ich usunięcie nie będzie sprzeczne z ustawowymi obowiązkami przechowywania danych. Jeśli dane użytkowników nie zostaną usunięte, ponieważ są wymagane do innych celów dopuszczalnych przez prawo, ich przetwarzanie zostaje ograniczone. Tzn. dane te zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych użytkowników, które muszą być przechowywane ze względu na prawo handlowe lub podatkowe.

21. Prawo do sprzeciwu

Zgodnie z wytycznymi ustawowymi użytkownicy mogą w każdej chwili złożyć sprzeciw wobec przetwarzania ich danych osobowych w przyszłości. Można złożyć sprzeciw przede wszystkim od przetwarzania danych do celów marketingu bezpośredniego. Sprzeciw należy skierować do podmiotu odpowiedzialnego.

22. Zmiany polityki prywatności

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki prywatności, aby dopasować ją do zmienionej sytuacji prawnej albo na wypadek zmian usługi oraz przetwarzania danych. Obowiązuje to jednak tylko w odniesieniu do oświadczeń dotyczących przetwarzania danych. Jeśli wymagane są zgody użytkowników albo elementy składowe polityki prywatności zawierają regulacje stosunku umownego z użytkownikami, to zmiany następują tylko za zgodą użytkowników.

Prosi się użytkowników, aby regularnie zasięgali informacji o treści polityki prywatności.

Monachium, 3.7.2024
Zarząd spółki