Oświadczenie o ochronie danych osobowych iteratec GmbH

iteratec GmbH
St.-Martin-Straße 114
81669 Monachium
Niemcy
Telefon: +49 89 614551 0
Adres e-mail: office@iteratec.com


Członkowie zarządu: Klaus Eberhardt, Mark Goerke, Jörg-Stefan Rauch, Michael Schulz
Adres e-mail zarządu spółki: office@iteratec.com
(Adres jak Osoba odpowiedzialna)

Pełnomocnik ds. ochrony danych:
Adres e-mail pełnomocnika ds. ochrony danych: datenschutz@iteratec.com.
(Adres jak Osoba odpowiedzialna)

Strona internetowa: jobs.iteratec.com

Dostawca usług jest osobą odpowiedzialną w rozumieniu podstawowych przepisów o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych państw członkowskich, jak również innych postanowień o ochronie danych.

W poniższym oświadczeniu informujemy Państwa o rodzaju, zakresie i celach gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania Państwa danych w związku z odwiedzinami na stronie internetowej oraz o możliwości dalszego wykorzystania treści i usług.

Podsumowanie

Dostawca usług przechowuje i przetwarza Państwa dane osobowe (dalej zwane ogólnie „przetwarzaniem”) zgodnie z odpowiednimi przepisami o ochronie danych, w szczególności z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO), federalną ustawą o ochronie danych (BDSG) i ustawą o telemediach (TMG).

Dostawca usług przestrzega zasady minimalizacji danych. Oznacza to, że dane będą przetwarzane jedynie w zakresie niezbędnym do celów przetwarzania, w jakim jest to właściwe i niezbędne do zapewnienia funkcjonalnej strony internetowej oraz w odniesieniu do oferowanych treści i usług.  Przetwarzanie odbywa się na podstawie uprzednio udzielonej zgody lub, jeśli pozwalają na to przepisy prawa.

W momencie wejścia na stronę internetową dostawcy usług internetowych, dostawca przetwarza określone dane związane z użytkowaniem w celu umożliwienia korzystania z jego oferty.

Jeśli wprowadzą Państwo dane do formularza kontaktowego, formularza zamówienia lub formularza rejestracyjnego dostawcy usług, dostawca przetwarza je wyłącznie w określonych celach. Wszystkie przetwarzane dane osobowe zostaną usunięte przez dostawcę usług po upływie okresu przechowywania.

Więcej informacji można znaleźć poniżej.

I. Ogólne informacje dotyczące przetwarzania danych

1. Postanowienia dotyczące definicji

a. Dane osobowe
Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, której tożsamość można ustalić bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności przez przypisanie jej identyfikatora, takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy lub co najmniej jednej lub kilku cech opisujących fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość tej osoby fizycznej.

b. Dane dotyczące stanu
Dane dotyczące stanu są danymi osobowymi użytkownika, które są niezbędne do ustanowienia, zaprojektowania treści lub zmiany stosunku umownego pomiędzy dostawcą usług a użytkownikiem, dotyczącego korzystania z telemediów.

c. Dane związane z użytkowaniem
Dane związane z użytkowaniem to dane osobowe użytkownika, które są niezbędne do umożliwienia i rozliczania kosztów korzystania z telemediów. Zawierają one w szczególności cechy identyfikacji użytkownika, informacje o początku i końcu, jak i zakresie korzystania z telemediów oraz informacje o telemediach używanych przez użytkownika.

d. Przetwarzanie
Przetwarzanie oznacza każdą operację lub serię operacji przeprowadzanych z użyciem lub bez użycia zautomatyzowanych procedur w odniesieniu do danych osobowych, takich jak pobieranie, gromadzenie, porządkowanie, sortowanie, przechowywanie, dostosowywanie lub zmiana, filtrowanie, wyszukiwanie, wykorzystywanie, ujawnianie przez przekazanie, rozpowszechnianie lub wszelkie inne formy udostępniania, porównywanie lub linkowanie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie.

e. Pseudonimizacja
Pseudonimizacja oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, że danych osobowych nie można przyporządkować konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane oddzielnie i że podlegają one środkom technicznym i organizacyjnym zapewniającym, że dane osobowe nie zostaną przydzielone zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.

f. Pliki cookie
Pliki cookie są małymi plikami tekstowymi zapisywanymi na Państwa komputerze. Pliki cookie zawsze mają okres ważności, który może być ograniczony do końca sesji użytkownika (tzw. pliki cookie sesji) lub mieć ważność przez dłuższy czas (tzw. stałe pliki cookie). Te stałe pliki cookie pozostają na Państwa komputerze i umożliwiają dostawcy usług lub jego firmom partnerskim (tzw. pliki cookie stron trzecich) rozpoznanie Państwa komputera podczas następnej wizyty. Mogą Państwo ustawić swoją przeglądarkę w taki sposób, aby informowała Państwa o ustawieniach plików cookie i indywidualnie decydować, czy chcą je Państwo akceptować, czy też odrzucić w określonych przypadkach lub w ogóle. Odrzucenie pliku cookie może spowodować ograniczenie funkcjonalności strony internetowej.

g. Strona internetowa
Strona internetowa, zwana również serwisem internetowym to mieszcząca się pod określonym adresem internetowym witryna prywatnego lub korporacyjnego dostawcy telemediów w sieci ogólnoświatowej (World Wide Web). Serwis internetowy zawiera strony internetowe i opcjonalnie dostępne dokumenty do pobrania, jak również inne audiowizualne usługi medialne.

2. Istnienie stosownych gwarancji

a. Pseudonimizacja
Jeśli dostawca usług gromadzi dane użytkowe, zawsze przechowuje je pod postacią pseudonimów (w przypadku plików cookie, np. przy użyciu unikalnego klucza sesji). Dostawca usług nie łączy pseudonimizowych danych z danymi o właścicielu pseudonimu (np. danymi dotyczącymi stanu).

b. Zastosowanie technologii szyfrowania danych
Przy przesyłaniu danych między komputerem bądź urządzeniem przenośnym a serwerem dostawcy usług dostawca korzysta z systemu zabezpieczeń SSL (Secure Socket Layer).

Technologia ta ma na celu ochronę danych przed odczytem przez nieupoważnione osoby trzecie i oferuje bardzo wysoki standard bezpieczeństwa. Fakt przesyłania Państwa danych w formie zaszyfrowanej mogą Państwo rozpoznać po symbolu zamkniętej kłódki lub klucza na dolnym pasku stanu Państwa przeglądarki.

II. Przetwarzanie

1. System zarządzania aplikacjami – giełda pracy

Dostawca usług publikuje oferty pracy na swojej stronie internetowej w rubryce „Giełda pracy”. Jako użytkownik strony internetowej mogą się Państwo ubiegać o konkretne ogłoszenie o pracę lub złożyć podanie o pracę z własnej inicjatywy.

Gromadzenie danych (dane dotyczące stanu)

 • forma grzecznościowa (pole obowiązkowe)
 • imię i nazwisko (pole obowiązkowe)
 • adres e-mail (pole obowiązkowe)
 • numer telefonu
 • dokumenty aplikacyjne (jak np. list motywacyjny, CV (pole obowiązkowe), świadectwa, fotografia)
 • [w razie potrzeby szczegółowe informacje na temat szkoleń i kwalifikacji]


W przypadku pozytywnego rozpatrzenia aplikacji, dostawca usług przechowuje Państwa dane przez okres trwania stosunku pracy i usuwa je nie później niż 6 miesięcy po jego zakończeniu. W przeciwnym razie przesłane przez Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie na potrzeby procedury aplikacyjnej i usuwane po 6 miesiącach od daty zakończenia procedury aplikacyjnej.

Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. b, 88 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, § 26 federalnej ustawy o ochronie danych osobowych (nowa wersja).

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych lub sprzeciwić się przetwarzaniu danych, na które nie udzielono zgody. Odwołanie zgody lub sprzeciw można zgłaszać w szczególności pocztą elektroniczną na adres bewerbung@iteratec.de. Wszystkie dane osobowe, które dostawca usług przechowuje w ramach nawiązania kontaktu z Państwem, zostaną w tym przypadku usunięte.

Państwa prawo do sprzeciwu nie ma co do zasady zastosowania do takich danych, których dostawca usług wymaga w ramach realizacji umowy lub działań przeprowadzanych przed zawarciem umowy. Jednak mogą Państwu przysługiwać inne prawa, które uprawniają do zażądania usunięcia Państwa danych.

2. Talent Network

Poprzez zarejestrowanie się w Talent Network umożliwiają Państwo dostawcy usług utrzymanie kontaktu z Państwem w trakcie Państwa dalszej kariery zawodowej. Będą Państwo regularnie otrzymywać wiadomości na temat kariery zawodowej, zaproszenia i informacje o wydarzeniach związanych z zawodem i karierą, a także specjalne oferty pracy.

Gromadzenie danych (dane dotyczące stanu)

 • forma grzecznościowa (pole obowiązkowe)
 • imię i nazwisko (pole obowiązkowe)
 • adres e-mail (pole obowiązkowe)
 • numer telefonu
 • dokumenty aplikacyjne (jak np. list motywacyjny, CV (pole obowiązkowe), świadectwa, fotografia)

Przesłane przez Państwa dane będą przetwarzane przez dostawcę usług wyłącznie, gdy uprzednio wyrażą Państwo na to zgodę. Państwa dane zostaną usunięte przez dostawcę usług w momencie wyrejestrowania się z sieci Talent Network.

Podstawą prawną przetwarzania danych po udzieleniu zgody przez użytkownika jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

W każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Odwołanie zgody może się odbywać w szczególności pocztą elektroniczną na adres bewerbung@iteratec.de. Wszystkie dane osobowe, które dostawca usług przechowuje w ramach nawiązania kontaktu z Państwem, zostaną w tym przypadku usunięte.

3. Przetwarzanie danych logowania

Wchodząc na stronę internetową dostawcy, Państwa przeglądarka internetowa automatycznie przesyła pewne dane na serwer dostawcy z przyczyn technicznych. Poniższe dane są przekazywane oddzielnie od innych danych, które mogą Państwo przekazać dostawcy usług i wykorzystywane przez niego do wyżej wymienionych celów:

Gromadzenie danych (dane związane z użytkowaniem)

 • nazwa wywołanej strony internetowej bądź adres URL,
 • data i godzina wywołania,
 • status dostępu / kod statusu HTTP,
 • przesłana ilość danych,
 • strona internetowa, z której przyszło zapytanie,
 • oprogramowanie i wersja przeglądarki,
 • rodzaj i wersja systemu operacyjnego,
 • adres IP (anonimizowany, skrócony o 3 ostatnie cyfry),
 • losowo wygenerowany numer klucza pliku cookie lub sesji.

Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, dane związane z użytkowaniem zostaną usunięte najpóźniej po 7 dniach. Przechowywanie innych danych jest możliwe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych. W takim przypadku adresy IP są usuwane lub zaszyfrowane w taki sposób, że nie jest możliwe przypisanie wywołanie strony internetowej do Państwa komputera.

Podstawą prawną przechowywania danych i plików dziennika jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych w połączeniu z § 15 ustawy o telemediach (TMG).

Gromadzenie danych do udostępniania strony internetowej oraz przechowywanie danych w plikach dziennika jest absolutnie niezbędne do funkcjonowania strony internetowej. W związku z powyższym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu. Z prawa do sprzeciwu można jednak skorzystać za pomocą zautomatyzowanych procedur wykorzystujących specyfikacje techniczne, jak np. w przypadku anonimizacji adresu IP przez dostawców VPN.

Dla gromadzenia danych związanych z użytkowaniem do celów pomiaru zasięgu znaczenie ma poniższy punkt „Użycie plików cookie dostawcy do analizy korzystania ze strony internetowej”.

4. Używanie plików cookie

a. Użycie plików cookie dostawcy do celów analizy korzystania ze strony internetowej (technicznie niezbędne pliki cookie) Dostawca usług używa plików cookie sesji, aby uatrakcyjnić wizytę na stronie internetowej i umożliwić używanie określonych funkcji.

Gromadzenie danych (dane związane z użytkowaniem)

 • losowo wygenerowany numer klucza pliku cookie lub sesji.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Technicznie niezbędne pliki cookie są automatycznie zapisywane na Państwa komputerze i przesyłane z niego na naszą stronę internetową. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, na które nie udzielono zgody. W przypadku techniczne wymaganych plików cookie jako użytkownik mają Państwo kontrolę nad ich wykorzystaniem. Zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej mogą Państwo dezaktywować lub ograniczyć przesyłanie plików cookie. Zapisane pliki cookie mogą Państwo w każdej chwili usunąć.


b. Użycie plików cookie dostawcy do celów analityki sieciowej (techniczne niewymagane pliki cookie)

Przy wejściu na stronę internetową dostawca usług przesyła stałe pliki cookie do celów analityki sieciowej swoich telemediów (tzw. analityczne pliki cookie). Za pomocą analitycznych plików cookie dostawca usług określa dane związane z użytkowaniem strony przez użytkownika w formie pseudonimizowanej i dzięki nim może np. rozpoznać, jak często dana strona jest odwiedzana przez danego pseudonimizowego użytkownika, z którego regionu i za pomocą jakiego rodzaju urządzeń końcowych użytkownik uzyskuje dostęp do strony internetowej. Zebrane w ten sposób informacje przechowywane są wyłącznie na serwerze dostawcy na terenie Niemiec.

Gromadzenie danych (dane związane z użytkowaniem)

 • nazwa wywołanej strony internetowej bądź adres URL,
 • data i godzina wywołania,
 • kod odpowiedzi HTTP,
 • strona internetowa, z której przyszło zapytanie,
 • adres IP (jest anonimizowany w trakcie przetwarzania i usuwany w ciągu 7 dni z plików dziennika),
 • typ przeglądarki,
 • losowo wygenerowany numer klucza pliku cookie lub sesji.

Podstawą prawną przetwarzania danych związanych z użytkowaniem jest art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Jeżeli dane są przechowywane w plikach dziennika, dane związane z użytkowaniem zostaną usunięte najpóźniej po 7 dniach. Przechowywanie innych danych jest możliwe zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych. W takim przypadku adresy IP są usuwane lub zaszyfrowane w taki sposób, że nie jest możliwe przypisanie wywołanie strony internetowej do Państwa komputera.

Technicznie niewymagane pliki cookie są automatycznie zapisywane na Państwa komputerze i przesyłane z niego na naszą stronę internetową. W każdej chwili mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych, na które nie udzielono zgody. Mogą Państwo zapobiec użyciu analitycznego pliku cookie, klikając na poniższy link. Używany jest następnie taki plik cookie, który zapobiegnie dalszemu gromadzeniu danych przez dostawcę przy kolejnych odwiedzinach tej strony internetowej:

Dezaktywuj narzędzie do analityki internetowej

5. Odbiorcy danych osobowych w kraju

Dostawca przekazuje dane następującym organom w Unii Europejskiej:
AdRoll Advertising Limited, Dublin, Irlandia

a. AdRoll

Dostawca korzysta z usług retargetingu AdRoll Advertising Limited, 1 Burlington Plaza 1, Burlington Road, Dublin, Irlandia. Za pomocą AdRoll dostawca może kierować reklamy do użytkowników swojej witryny internetowej, gdy odwiedzają oni inne witryny internetowe należące do sieci reklamowej AdRoll. Dostęp do polityki prywatności AdRoll można uzyskać tutaj: www.nextroll.com/privacy. W celu zapewnienia funkcjonalności AdRoll, AdRoll używa plików cookie (pliki cookie stron trzecich). Użytkownik może zapobiec przechowywaniu plików cookies, odpowiednio ustawiając oprogramowanie przeglądarki. Podstawą prawną przesyłania danych o użytkowaniu jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Dane użytkowania są przechowywane w formie pseudonimizowanej i usuwane najpóźniej po 13 miesiącach. Przechowywanie wykraczające poza ten zakres jest możliwe zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. W takim przypadku adresy IP są usuwane lub przenoszone, aby nie było już możliwe przypisanie dostępu do strony internetowej do komputera użytkownika. Dane z AdRoll nie będą łączone z innymi danymi użytkownika. Z technicznego punktu widzenia niepotrzebne pliki cookie są automatycznie zapisywane na komputerze użytkownika i przesyłane stamtąd do AdRoll. W każdej chwili użytkownik może sprzeciwić się przetwarzaniu danych bez zgody. Można zapobiec umieszczaniu takiego pliku cookie, odpowiednio ustawiając swoją przeglądarkę internetową.

6. Odbiorcy danych osobowych w państwach trzecich

Dostawca nadal przekazuje dane tym organom poza Unią Europejską (państwo trzecie):
HubSpot, Inc., Cambridge, MA, USA

a. HubSpot

Witryna HubSpot, program marketingowy firmy Hubspot Ireland Limited, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland (HubSpot), umożliwiający kontaktowanie się z osobami odwiedzającymi naszą witrynę internetową i sprawdzanie, które usługi naszej firmy są dla użytkownika interesujące. Następujące dane mogą być przesyłane do HubSpot.

Gromadzenie danych (dane inwentaryzacyjne)

 • Zwrot grzecznościowy, imię i nazwisko
 • Firma lub przedsiębiorstwo
 • Adres firmy
 • Stanowisko
 • Adres e-mail
 • Numer telefonu
 • Informacje o firmie, takie jak wielkość firmy, informacje branżowe oraz struktury organizacyjne i wymagania

Podczas odwiedzania strony internetowej dane użytkowania mogą być nadal przetwarzane i przesyłane do kraju trzeciego.

Gromadzenie danych (dane dotyczące użytkowania)

 • Nazwa odwiedzanej strony internetowej lub url,
 • Data i godzina dostępu,
 • Kod odpowiedzi http,
 • Strona internetowa, z której pochodzi żądanie,
 • Adres IP (zanonimizowany, skrócony o 3 ostatnie cyfry),
 • Typ przeglądarki,
 • losowo generowany numer klucza pliku cookie lub sesji.

HubSpot Hubspot Ireland Limited jest spółką zależną HubSpot Inc. USA z biurem w Irlandii. Kontakt: HubSpot, 2nd Floor 30 North Wall Quay, Dublin 1, Ireland, Telefon: +353 1 5187500. www.hubspot.de. Dostęp do polityki prywatności HubSpot można uzyskać tutaj: legal.hubspot.com/privacy-policy.

Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, jeżeli użytkownik wyraził na to zgodę dostawcy, a także art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli celem nawiązania kontaktu jest zawarcie umowy, podstawą prawną przetwarzania danych jest również art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Na czas przechowywania danych powyższe objaśnienia dotyczą przetwarzania w przypadku korzystania z formularzy w przypadku przekazanych danych (dane inwentaryzacyjne) oraz w przypadku korzystania z plików cookie dostawcy usług internetowych w celu analizy stron internetowych (technicznie niepotrzebne pliki cookie), jeżeli chodzi o dane użytkowe.

W każdej chwili istnieje możliwość cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, które nie odbywa się na podstawie zgody. Skorzystanie z odwołania lub sprzeciwu może nastąpić w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany powyżej kontaktowy adres e-mail. W takim przypadku wszystkie dane osobowe, które dostawca zapisał, gdy użytkownik się z nami skontaktował, zostaną usunięte. Prawo do odstąpienia od umowy nie ma zasadniczo zastosowania do danych, których dostawca wymaga w kontekście realizacji umowy lub środków przedumownych. Jednakże użytkownikowi mogą przysługiwać pozostałe prawa.

Gromadzenie danych w celu udostępniania strony internetowej i przechowywanie danych w plikach dziennika jest niezbędne do działania strony internetowej. W związku z powyższym użytkownik nie ma możliwości zgłoszenia sprzeciwu. Użytkownik może jednak skorzystać z prawa sprzeciwu za pomocą zautomatyzowanych procedur, w których wykorzystywane są specyfikacje techniczne, np. w przypadku anonimizacji adresu IP przez dostawców VPN.

 

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Mają Państwo prawo do informacji o danych osobowych, które Państwa dotyczą, do ich poprawiania lub usunięcia, do ograniczenia ich przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, jak również prawo do ich przekazywania zgodnie z poniższym opisem. W przypadkach określonych w §§ 32 i nast. federalnej ustawy o ochronie danych 2018 prawa te obowiązują jednak tylko w zakresie przewidzianym w federalnej ustawie o ochronie danych 2018.

Mają Państwo prawo do:

 • zażądania informacji o Państwa danych osobowych przetwarzanych przez dostawcę zgodnie z art. 15 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W szczególności mogą Państwo uzyskać informacje o celu przetwarzania, kategorii danych osobowych, kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, planowanym okresie przechowywania, istnieniu prawa do korekty, usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub prawa do sprzeciwu, istnieniu prawa do odwołania,

pochodzeniu danych, chyba że nie zostały one przez nas zebrane, a także o istnieniu zautomatyzowanego procesu decyzyjnego, w tym profilowania oraz, w stosownych przypadkach, istotnych informacji na temat ich szczegółów (zob. III.1);

 • natychmiastowego żądania poprawienia nieprawidłowych lub uzupełnienia danych osobowych przechowywanych przez nas zgodnie z art. 16 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zob. III.2);
 • żądania usunięcia Państwa danych osobowych przechowywanych u nas zgodnie z art. 17 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, chyba że przetwarzanie jest niezbędne do korzystania z prawa do wolności wypowiedzi i informacji, do wypełnienia obowiązku prawnego, ze względów publicznych interesów

lub do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych (zob. III.3);

 • do zażądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych zgodnie z art. 18 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, jeśli zakwestionują Państwo prawidłowość danych, jeśli przetwarzanie jest niezgodne z prawem, ale nie chcą ich usunąć a my nie potrzebujemy już danych, które jednak są

potrzebne do dochodzenia, wykonywania lub obrony roszczeń prawnych lub jeśli wnieśli Państwo sprzeciw wobec przetwarzania na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zob. III.4);

 • do otrzymywania Państwa danych osobowych, które nam Państwo udostępnili, w formie ustrukturyzowanej, aktualnej i nadającej się do odczytu maszynowego lub do zażądania

ich przekazania innej osobie odpowiedzialnej za ich przetwarzanie zgodnie z art. 20 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zob. III.5);

 • złożenia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Co do zasady można skontaktować się z organem nadzorczym właściwym dla miejsca zamieszkania lub miejsca pracy lub siedziby naszej firmy (zob. III.7); oraz
 • do odwołania w każdej chwili Państwa udzielonej nam zgody zgodnie z art. 7 ust. 3 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Będzie to skutkowało tym, że nie będziemy mogli w przyszłości przetwarzać danych na podstawie tej zgody (zob. III.8).

Jeżeli Państwa dane osobowe są przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes zgodnie z art. 6 ust. 1 zdanie 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu Państwa danych osobowych zgodnie z art. 21 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, o ile istnieją ku temu powody wynikające z Państwa szczególnej sytuacji lub sprzeciw jest skierowany przeciwko reklamie bezpośredniej. W tym ostatnim przypadku mają Państwo ogólne prawo sprzeciwu, które zastosujemy bez podawania szczególnej sytuacji (zob. III.6).

Jeśli chcą Państwo skorzystać z prawa do odwołania lub sprzeciwu, należy wysłać wiadomość e-mail na adres bewerbung@iteratec.com.